จังหวัดอำนาจเจริญจัดการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูกประจำปี 2559/60

  วันที่ 6 ธันวาคม 2559  เวลา  09.30 น.    ที่บริเวณการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิประจำปีการเพาะปลูก 2559/60 โดยมีเกษตรกรส่งเข้าประกวด จำนวน 112 ราย 
และกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรส่งเข้าประกวด จำนวน 11 กลุ่ม

  ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559  
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  จัดหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
และเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ ครบรอบ 23 ปี ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้มีจัดการประกวดข้าวหอมมะลิ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวและการตลาดรวมทั้งการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับการประเภท
รายบุคคลและประเภทกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกวดมีดังนี้  ประเภทรายบุคคลผลปรากฏว่า 
ชนะเลิศ ได้แก่ นายประวิง  มานะพรร   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามสี  อำเภอเสนางคนิคม  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุปราณี  เหมกันต์ หมู่ที่ 9  ตำบลนาเวียง  อำเภอเสนางคนิคม   
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางอุไร  ชาวระนอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
และผลการประกวดข้าวหอมมะลิประเภทกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร  ผลปรากฏว่า ชนะเลิศ 
ได้แก่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านเนินกุง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามสี  อำเภอเสนางคนิคม
รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  กลุ่มเกษตรกรศูนย์ผลิตพันธุ์พืช  หมู่ 2  ตำบลนาเวียง  อำเภอเสนางคนิคม
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย  อำเภอเสนางคนิคม 

...................................................................................................................................................................

ประกาศิต  สุวะทอง/ข่าว/ภาพ

สุรพล  บุตรวงศ์ /ปชส.อจ. / บก.ข่าว