วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 โดยการทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด โดยคุณปุณณภา บุญยะศักดิ์  

นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวรัตยา โสภากันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมตามโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์ ทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด และการสื่อสารแบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวม 70 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันที่ 25 ตุลาคม  2561 ได้ให้กลุ่มแรกกลุ่มปลูกเห็ดบ้านคึมชาดอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่ 26 ตุลาคม  2561 กลุ่มที่สอง กลุ่มปลูกเห็ดไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้จัดตั้งหมู่บ้านเห็ดภายใต้โครงการพัฒนา OTOP ระดับหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 หมู่บ้านในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ในการนี้ได้อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจร เพื่อสร้างหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 70  คน รวมทั้งสิ้น 140 คน