วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขบวนองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาชุมชน(พอช.) และสมัชชาสุขภาพจังหวัด จัดพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ (PGS ORGANIC AMNATCHAROEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาเจริญ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เข้ารับใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ORGANIC AMNATCHAROEN จำนวน ๔๑๕ คน โดยมีนายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัด ร่วมกล่าวเสริมพลัง “เกษตรอินทรีย์ คุณค่าที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ” และนายสำพรต จันทร์หอม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธี

นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ เรียกว่า PGS ORGANIC AMNATCHAROEN โดยตั้งเป้าหมายตามนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาล จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ภายในปี ๒๕๖๔ สำหรับปี ๒๕๖๑ นี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดอบรมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน ๘๐ คน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๑ เครือข่าย ดำเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๑ พบว่า ในรอบที่ ๑ มีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๑๕ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๕,๗๓๒ ไร่ จึงได้จัดเวทีมอบใบรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ หรือ PGS ORGANIC AMNATCHAROEN ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ขึ้น ในวันนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ เป็นอัตลักษณ์ เป็นแบรนด์เมืองธรรมเกษตร ที่คนอำนาจเจริญภาคภูมิใจ และจะทำให้การบริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์ภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประธานสภาเกษตรกรฯ อำนาจเจริญ กล่าว

นายวันนา บุญกลม ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมขนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญหรือ PGS ORGANIC AMNATCHAROEN จำแนกออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ใช้สำหรับผลผลิตด้านพืช ผัก ผลไม้ เห็ด สมุนไพรอินทรีย์ รวมถึงผลผลิตด้านประมง เลี้ยงสัตว์ หรืออื่นๆ ที่ยังไม่ได้แปรรูปเพิ่มมูลค่า ประเภทที่ ๒ ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้ว และประเภทที่ ๓ ใช้สำหรับเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวพืชผักอินทรีย์ที่ยังไม่ได้แปรรูป รองลงมาคือการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ส่วนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นั้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เมล็ดผักอินทรีย์ และเชื้อเห็ดอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง PGS OA แล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ฯไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตนเองได้ โดยสภาเกษตรกรฯและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ จะเก็บรวบรวมฐานข้อมูล เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต ขึ้นทะเบียน และมอบใบรับรองแปลงมาตรฐาน PGS OA ให้เป็นรายปี มีเป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกตำบล ภายในปี ๒๕๖๔ นี้ ประธานเครือข่ายฯกล่าว นอกจากนี้ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่ว่า PGS ORGANIC AMNATCHAROEN นั้นมีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร ? นั้น ตนขอชี้แจงว่า คนที่จะได้รับรอง PGS ORGANIC AMNATCHAROEN นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล เช่น Organic Thailand , IFOAM หรือ SERES เป็นต้น จึงจะได้ใบรับรอง PGS ORGANIC AMNATCHAROEN ดังนั้น PGS OA จึงถือเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง 

จังหวัดอำนาจเจริญ ถือเป็นจังหวัดต้นแบบของประเทศ ที่สามารถพัฒนามาตรฐานใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS ORGANIC AMNATCHAROEN) ประกาศตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นผลสำเร็จ ถือเป็นอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ที่คนอำนาจเจริญภาคภูมิใจ