วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ นครราชสีมา และเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรอาสาพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต้นแบบประชารัฐในชุมชน มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้นำเกษตรกร ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในพื้นที่ตำบลปลาค้าว จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๖๐ คน เนื้อหาเกี่ยวกับ การชี้แจงบันทึกความร่วมมือระหว่าง ปปส.กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมราชวงศา และวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายฯและแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมนายสตพร ศรีสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายฯ และคณะ ผลการดำเนินงาน สามารถสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒ เครือข่าย เป็นเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ๑๒ เครือข่าย และเครือข่ายระดับตำบล จำนวน ๑ เครือข่าย พร้อมข้อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนางาน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ ของจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับผลการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายเกษตรกรเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๖๑ ตามโครงการอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สรุปได้ดังนี้
๑. ให้สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำฐานข้อมูลทำเนียบเครือข่ายฯ มีบัตรประจำตัวสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อการประสานงานกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สถานศึกษา และสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ นครราชสีมา
๓. จัดเวทีประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฯ
๔. สำรวจข้อมูลเด็กเยาวชนบุตรหลานเกษตรกรในชุมชน อายุระหว่าง ๑๒-๒๔ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา หมอลำ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมอาชีพด้านการเกษตร Young Smart Farmer เป็นต้น
๖. ประสานงานหน่วยงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เพื่อเข้ารับการบำบัดที่ถูกต้อง พร้อมติดตามด้วยมาตรการคืนคนดีสู่สังคม
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด ให้เป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดในชุมชน และประกอบสัมมาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างในชุมชนได้
๘. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ตำบลปลาค้าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อันจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
๙. พัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้นแบบตำบลปลอดยาเสพติดของจังหวัดอำนาจเจริญ